fbpx
วิกิพีเดีย

ข่าวปลอม

ข่าวปลอม[1] หรือ ข่าวลวง[1] เป็นการหนังสือพิมพ์เหลือง (yellow journalism) หรือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศผิดหรือเรื่องหลอกลวงอย่างจงใจ ไม่ว่าจะเผยแพร่ผ่านสื่อข่าวตีพิมพ์ การแพร่สัญญาณตามปกติ หรือสื่อสังคมออนไลน์[2][3] ข่าวปลอมมักถูกเขียนและพิมพ์เผยแพร่ โดยมีความประสงค์เพื่อชักนำบุคคลในทางที่ผิด เพื่อสร้างความเสียหายต่อหน่วยงาน นิติบุคคลหรือบุคคล หรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อชักจูงการเมือง[4][5][6] ผู้สร้างข่าวปลอมมักใช้ข้อความพาดหัวในลักษณะเร้าอารมณ์ หลอกลวง หรือกุขึ้นทั้งหมดเพื่อเพิ่มยอดผู้อ่าน การแบ่งปันออนไลน์ และรายได้จากคลิกอินเทอร์เน็ต ซึ่งในกรณีหลัง คล้ายกับพาดหัว "คลิกเบต" ออนไลน์เร้าอารมณ์และอาศัยรายได้จากการโฆษณาจากกิจกรรมนี้ โดยไม่สนใจว่าเรื่องที่พิมพ์นั้นจะถูกต้องหรือไม่ นอกจากเหตุผลทางเศรษฐกิจแล้ว การสร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมอาจมีการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อหวังผลทางการเมือง และใช้เทคนิคบิดเบือนหรือการชักจูงทางจิตวิทยา เช่น การ "แกสไลต์" หรือการสร้างทฤษฎีสมคบคิด เพื่อให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความสับสน หรือตั้งคำถามกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ ข่าวปลอมที่จงใจชักจูงในทางที่ผิด (manipulative) และหลอกลวงแตกต่างจากการเสียดสีหรือการล้อชัดเจน ซึ่งตั้งใจสร้างความตลกขบขันไม่ใช่ชักจูงผู้ชมให้เข้าใจผิด

นักข่าวถือ "ข่าวปลอม" ในหลายรูปแบบ ภาพโดยFrederick Burr Opper ค.ศ. 1894

ข่าวปลอมมีความใกล้ตัวมากขึ้นในการเมืองภายหลังความจริง (post-truth politics) สำหรับผู้ประกอบกิจการสื่อที่ขาดจริยธรรม ความสามารถในการดึงดูดผู้ชมเข้าเว็บไซต์ มีความจำเป็นต่อการสร้างรายได้การโฆษณาออนไลน์โดยรวม จึงมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จะเผยแพร่เนื้อหาหลอกลวงที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ ปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของข่าวปลอม เช่น การผลิตเนื้อหาเพื่อเรียกบริษัทโฆษณาและเรตติง การเข้าถึงรายได้โฆษณาออนไลน์อย่างง่าย แนวโน้มที่สูงขึ้นของการแบ่งแยกทางการเมือง และความนิยมของเครือข่ายสื่อสังคม[2] โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีดข่าวเฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ล้วนมีส่วนในการแพร่ระบาดของข่าวปลอม[4][7] ซึ่งมาแข่งขันกับเรื่องข่าวที่ถูกต้อง ตัวการรัฐบาลของศัตรูก็เข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างและโฆษณาข่าวปลอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเลือกตั้ง[8] อย่างเช่น การแทรกแทรงของกลุ่มแฮ็กเกอร์สัญชาติรัสเซีย ในการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐอเมริกาในปี 2016

ข่าวปลอมยังบั่นทอนการทำข่าวของสื่อจริงจังและทำให้นักหนังสือพิมพ์เขียนข่าวสำคัญได้ยากขึ้น[9] บัซฟีดวิเคราะห์พบว่าเรื่องข่าวปลอมสูงสุด 20 อันดับเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2559 ได้รับผู้ชมบนเฟซบุ๊กมากกว่าเรื่องข่าวสูงสุด 20 อันดับเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากสื่อใหญ่อีก 19 แห่ง[10] เว็บไซต์ข่าวปลอมที่บุคคลนิรนามเป็นเจ้าของซึ่งขาดผู้จัดพิมพ์เผยแพร่เท่าที่ทราบถูกวิจารณ์ เพราะทำให้การดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาททำได้ยาก[11]

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563, หน้า 45.
 2. 2.0 2.1 "It's the (Democracy-Poisoning) Golden Age of Free Speech".
 3. Leonhardt, David; Thompson, Stuart A. (June 23, 2017). "Trump's Lies". New York Times. สืบค้นเมื่อ June 23, 2017.
 4. 4.0 4.1 Hunt, Elle (December 17, 2016). "What is fake news? How to spot it and what you can do to stop it". The Guardian. สืบค้นเมื่อ January 15, 2017.
 5. Schlesinger, Robert (April 14, 2017). "Fake News in Reality". U.S. News & World Report.
 6. "The Real Story of 'Fake News': The term seems to have emerged around the end of the 19th century". Merriam-Webster. Retrieved October 13, 2017.
 7. Woolf, Nicky (November 11, 2016). "How to solve Facebook's fake news problem: experts pitch their ideas". The Guardian. สืบค้นเมื่อ January 15, 2017.
 8. "Fake news busters". POLITICO (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). September 14, 2017. สืบค้นเมื่อ September 15, 2017.
 9. Carlos Merlo (2017), "Millonario negocio FAKE NEWS", Univision Noticias
 10. Chang, Juju; Lefferman, Jake; Pedersen, Claire; Martz, Geoff (November 29, 2016). "When Fake News Stories Make Real News Headlines". Nightline. ABC News.
 11. Callan, Paul. "Sue over fake news? Not so fast". CNN. สืบค้นเมื่อ January 15, 2017.

ข่าวปลอม
าวปลอม, หร, าวลวง, เป, นการหน, งส, อพ, มพ, เหล, อง, yellow, journalism, หร, อการโฆษณาชวนเช, อซ, งประกอบด, วยสารสนเทศผ, ดหร, อเร, องหลอกลวงอย, างจงใจ, ไม, าจะเผยแพร, านส, อข, าวต, มพ, การแพร, ญญาณตามปกต, หร, อส, อส, งคมออนไลน, กถ, กเข, ยนและพ, มพ, เผยแพร, โดยม,. khawplxm 1 hrux khawlwng 1 epnkarhnngsuxphimphehluxng yellow journalism hruxkarokhsnachwnechuxsungprakxbdwysarsnethsphidhruxeruxnghlxklwngxyangcngic imwacaephyaephrphansuxkhawtiphimph karaephrsyyantampkti hruxsuxsngkhmxxniln 2 3 khawplxmmkthukekhiynaelaphimphephyaephr odymikhwamprasngkhephuxchknabukhkhlinthangthiphid ephuxsrangkhwamesiyhaytxhnwyngan nitibukhkhlhruxbukhkhl hruxephuxihidphlpraoychnthangkarenginhruxephuxchkcungkaremuxng 4 5 6 phusrangkhawplxmmkichkhxkhwamphadhwinlksnaeraxarmn hlxklwng hruxkukhunthnghmdephuxephimyxdphuxan karaebngpnxxniln aelarayidcakkhlikxinethxrent sunginkrnihlng khlaykbphadhw khlikebt xxnilneraxarmnaelaxasyrayidcakkarokhsnacakkickrrmni odyimsnicwaeruxngthiphimphnncathuktxnghruxim nxkcakehtuphlthangesrsthkicaelw karsrangaelaephyaephrkhawplxmxacmikarptibtikarxyangepnrabbephuxhwngphlthangkaremuxng aelaichethkhnikhbidebuxnhruxkarchkcungthangcitwithya echn kar aeksilt hruxkarsrangthvsdismkhbkhid ephuxihphubriophkhsarsnethsekidkhwamsbsn hruxtngkhathamkbkhxethccringhruxkhxmulhlkthanthimixyu khawplxmthicngicchkcunginthangthiphid manipulative aelahlxklwngaetktangcakkaresiydsihruxkarlxchdecn sungtngicsrangkhwamtlkkhbkhnimichchkcungphuchmihekhaicphidnkkhawthux khawplxm inhlayrupaebb phaphodyFrederick Burr Opper kh s 1894 khawplxmmikhwamikltwmakkhuninkaremuxngphayhlngkhwamcring post truth politics sahrbphuprakxbkickarsuxthikhadcriythrrm khwamsamarthinkardungdudphuchmekhaewbist mikhwamcaepntxkarsrangrayidkarokhsnaxxnilnodyrwm cungmiaerngcungicthangesrsthkicthicaephyaephrenuxhahlxklwngthisamarthdungdudphuich pccubnmipccyhlayxyangthithaihekidkaraephrrabadkhxngkhawplxm echn karphlitenuxhaephuxeriykbristhokhsnaaelaertting karekhathungrayidokhsnaxxnilnxyangngay aenwonmthisungkhunkhxngkaraebngaeykthangkaremuxng aelakhwamniymkhxngekhruxkhaysuxsngkhm 2 odyechphaaxyangyingfidkhawefsbuk hruxthwitetxrlwnmiswninkaraephrrabadkhxngkhawplxm 4 7 sungmaaekhngkhnkberuxngkhawthithuktxng twkarrthbalkhxngstrukekhamaekiywkhxnginkarsrangaelaokhsnakhawplxm odyechphaaxyangyingrahwangkareluxktng 8 xyangechn karaethrkaethrngkhxngklumaehkekxrsychatirsesiy inkareluxktngthwipkhxngshrthxemrikainpi 2016khawplxmyngbnthxnkarthakhawkhxngsuxcringcngaelathaihnkhnngsuxphimphekhiynkhawsakhyidyakkhun 9 bsfidwiekhraahphbwaeruxngkhawplxmsungsud 20 xndbekiywkbkareluxktngprathanathibdishrth ph s 2559 idrbphuchmbnefsbukmakkwaeruxngkhawsungsud 20 xndbekiywkbkareluxktngcaksuxihyxik 19 aehng 10 ewbistkhawplxmthibukhkhlnirnamepnecakhxngsungkhadphucdphimphephyaephrethathithrabthukwicarn ephraathaihkardaeninkhdithanhminpramaththaidyak 11 duephim aekikhkarokhsnachwnechuxinpraethsrsesiyxangxing aekikh 1 0 1 1 sanknganrachbnthityspha phcnanukrmsphthniethssastr chbbrachbnthityspha krungethph sanknganrachbnthityspha 2563 hna 45 2 0 2 1 It s the Democracy Poisoning Golden Age of Free Speech Leonhardt David Thompson Stuart A June 23 2017 Trump s Lies New York Times subkhnemux June 23 2017 4 0 4 1 Hunt Elle December 17 2016 What is fake news How to spot it and what you can do to stop it The Guardian subkhnemux January 15 2017 Schlesinger Robert April 14 2017 Fake News in Reality U S News amp World Report The Real Story of Fake News The term seems to have emerged around the end of the 19th century Merriam Webster Retrieved October 13 2017 Woolf Nicky November 11 2016 How to solve Facebook s fake news problem experts pitch their ideas The Guardian subkhnemux January 15 2017 Fake news busters POLITICO phasaxngkvsaebbxemrikn September 14 2017 subkhnemux September 15 2017 Carlos Merlo 2017 Millonario negocio FAKE NEWS Univision Noticias Chang Juju Lefferman Jake Pedersen Claire Martz Geoff November 29 2016 When Fake News Stories Make Real News Headlines Nightline ABC News Callan Paul Sue over fake news Not so fast CNN subkhnemux January 15 2017 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title khawplxm amp oldid 9630089, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม