fbpx
วิกิพีเดีย

ตราสัญลักษณ์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์คณะจิตวิทยา_จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.png(242 × 237 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 61 กิโลไบต์, ชนิดไมม์: image/png)

คำอธิบายโดยย่อ

สารสนเทศสื่อไม่เสรีและคำชี้แจงเหตุผลการใช้สำหรับ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งที่มา

https://www.psy.chula.ac.th/psy/history.php

ใช้ในบทความ

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ใช้

ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย

ความละเอียดต่ำ?

ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจถูกใช้เป็นสิ่งทดแทนผลงานต้นฉบับได้

วัตถุประสงค์

ภาพวางอยู่ในกล่องข้อมูลที่ต้นบทความเพื่อบรรยายเกี่ยวกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ ตราสัญลักษณ์ช่วยผู้ใช้ให้สามารถระบุองค์กรอย่างมั่นใจได้ว่าเป็นชิ้นงานที่แสดงเนื้อหาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กร และสื่อภาพพจน์ขององค์กรตามจุดประสงค์โดยที่ไม่สามารถสื่อได้ด้วยคำพูดเพียงลำพัง

มีภาพเสรีทดแทน?

ไม่มี เพราะเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ถือสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำมาใช้เป็นภาพเสรี จึงไม่สามารถมีภาพเสรีทดแทนได้

การอนุญาตใช้สิทธิ

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน00:18, 28 กรกฎาคม 2564242 × 237 (61 กิโลไบต์)Armin Arlertz (คุย | ส่วนร่วม){{Non-free use rationale | Description = ตราสัญลักษณ์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Source = https://www.psy.chula.ac.th/psy/history.php | Article = คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Portion = ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย | Low_resolution = ภาพนี้มีความละเอียดต่ำเพียงพอต่อการระบุตัวตนและสื่อความหมาย ดังนั้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพดังกล่าวจึงไม่อาจ...

หน้าต่อไปนี้ โยงมาที่ภาพนี้:

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ

ตราสัญลักษณ์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล, ตราส, ญล, กษณ, คณะจ, ตว, ทยา, ฬาลงกรณ, มหาว, ทยาล, ไฟล, ประว, ไฟล, หน, าท, ภาพน, อม, ลเก, ยวก, บภาพไม, ภาพท, รายละเอ, ยดส, งกว, าน, ตราส, ญล, กษณ, คณะจ, ตว, ทยา, ฬาลงกรณ, มหาว, ทยาล, กเซล, ขนาดไฟล, โลไบต, ชน, ดไมม, image, คำอธ, บายโดยย, แก, ไข, สารสนเทศส,. ifl prawtiifl hnathimiphaphni khxmulekiywkbphaphimmiphaphthimiraylaexiydsungkwani trasylksnkhnacitwithya culalngkrnmhawithyaly png 242 237 phikesl khnadifl 61 kiolibt chnidimm image png khaxthibayodyyx aekikh sarsnethssuximesriaelakhachiaecngehtuphlkarichsahrb khnacitwithya culalngkrnmhawithyalykhaxthibaytrasylksnpracakhnacitwithya culalngkrnmhawithyalyaehlngthimahttps www psy chula ac th psy history phpichinbthkhwamkhnacitwithya culalngkrnmhawithyalyswnthiichichswnthnghmdkhxngphaphtnchbbephuxihsamarththaythxdkhwamhmayidxyangthuktxngaelakracangchd aelaephuxepnkarhlikeliyngimihphaphdngklawbidebuxnhruxesiyhaykhwamlaexiydta phaphnimikhwamlaexiydtaephiyngphxtxkarrabutwtnaelasuxkhwamhmay dngnnkarkrathaid thiepnkarthasahruxddaeplngphaphdngklawcungimxacthukichepnsingthdaethnphlngantnchbbidwtthuprasngkhphaphwangxyuinklxngkhxmulthitnbthkhwamephuxbrryayekiywkbkhnacitwithya culalngkrnmhawithyaly sungepnpraednthisatharnchnihkhwamsnic trasylksnchwyphuichihsamarthrabuxngkhkrxyangmnicidwaepnchinnganthiaesdngenuxhaechingwiekhraahekiywkbxngkhkr aelasuxphaphphcnkhxngxngkhkrtamcudprasngkhodythiimsamarthsuxiddwykhaphudephiynglaphngmiphaphesrithdaethn immi ephraaepnphaphthimilikhsiththi sungphuthuxsiththiimxnuyatihnamaichepnphaphesri cungimsamarthmiphaphesrithdaethnidkarxnuyatichsiththi aekikh nikhuxekhruxnghmayhruxtrasylksnkhxngxngkhkr hnwyngan klumbukhkhl phlngan hruxkickrrm aelaidrbkarkhumkhrxngodykdhmaylikhsiththi xacthuxidwakarnaphaphkhwamlaexiydtaniipich ephuxcudprasngkhechphaasungrwmipthungkarrabuexklksnaelaprakxbkarbrryaythicaepn bnwikiphiediyphasaithy sungdaeninkarbnesirfewxrinshrthxemrikaodymulnithiwikimiediysungimaeswnghaphlkairepn karichnganodychxbthrrm phayitkdhmaylikhsiththishrthxemrika karichphaphniephuxcudprasngkhxunbnwikiphiediyhruxthixunidxacthuxepnkarlaemidlikhsiththi karnaphaphniipichinechingphanichyxacepnkarlaemidekhruxnghmaykarkha duephimthi wikiphiediy ekhruxnghmayaelatrasylksn aela wikiphiediy likhsiththisahrbphuxpohld oprdrabuaehlngthimakhxngphlnganaelakhxmullikhsiththiihkhrbthwn aelakhachiaecngehtuphlkarnaipichxyangchxbthrrm karichekhruxnghmaykarkhainthiniimidrbkarrbrxngodywikiphiediyhruxmulnithiwikimiediyhruxinthangklbkn karichnganodychxbthrrm th wikipedia org wiki E0 B9 84 E0 B8 9F E0 B8 A5 E0 B9 8C E0 B8 95 E0 B8 A3 E0 B8 B2 E0 B8 AA E0 B8 B1 E0 B8 8D E0 B8 A5 E0 B8 B1 E0 B8 81 E0 B8 A9 E0 B8 93 E0 B9 8C E0 B8 84 E0 B8 93 E0 B8 B0 E0 B8 88 E0 B8 B4 E0 B8 95 E0 B8 A7 E0 B8 B4 E0 B8 97 E0 B8 A2 E0 B8 B2 E0 B8 88 E0 B8 B8 E0 B8 AC E0 B8 B2 E0 B8 A5 E0 B8 87 E0 B8 81 E0 B8 A3 E0 B8 93 E0 B9 8C E0 B8 A1 E0 B8 AB E0 B8 B2 E0 B8 A7 E0 B8 B4 E0 B8 97 E0 B8 A2 E0 B8 B2 E0 B8 A5 E0 B8 B1 E0 B8 A2 pngprawtiifl khlikwnthi ewlaephuxduiflthipraktinkhnann wnthi ewlarupyxkhnadphuichkhwamehn pccubn00 18 28 krkdakhm 2564242 237 61 kiolibt Armin Arlertz khuy swnrwm Non free use rationale Description trasylksnpracakhnacitwithya culalngkrnmhawithyaly Source https www psy chula ac th psy history php Article khnacitwithya culalngkrnmhawithyaly Portion ichswnthnghmdkhxngphaphtnchbbephuxihsamarththaythxdkhwamhmayidxyangthuktxngaelakracangchd aelaephuxepnkarhlikeliyngimihphaphdngklawbidebuxnhruxesiyhay Low resolution phaphnimikhwamlaexiydtaephiyngphxtxkarrabutwtnaelasuxkhwamhmay dngnnkarkrathaid thiepnkarthasahruxddaeplngphaphdngklawcungimxac khunimsamarthbnthukthbiflnihnathimiphaphni hnatxipni oyngmathiphaphni khnacitwithya culalngkrnmhawithyaly khxmulekiywkbphaph phaphnimikhxmulephimetim sungswnihymacakklxngdicitxlhruxsaeknenxrthisamarthekbkhxmuldngklawiwrwmkbphaphid thaphaphnithukprbprungaekikhhruxepliynaeplngcakedim khxmulbangxyangcayngkhngimepliynaeplngehmuxnphaphthithukprbprungaekikhnnkhwamlaexiydaenwnxn59 05 dpckhwamlaexiydaenwtng59 05 dpc ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ifl trasylksnkhnacitwithya culalngkrnmhawithyaly png amp oldid 9526405, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม